Статут

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «МІЖНАРОДНИЙ РУХ УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАД»

ЄДРПОУ 39946316

 

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2016

 

1. НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЇЇ СТАТУС ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ.

 

1.1 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «МІЖНАРОДНИЙ РУХ УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАД»» (далі по тексту – Організація) — є громадською організацією, добровільним об'єднанням фізичних осіб для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.

1.2. Організація здійснює свою діяльність на засадах законності, гласності, добровільності, самоврядування, гуманності, спільності інтересів і рівності прав її членів.      

 

1.3. Найменування Організації:

-        українською мовою: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «МІЖНАРОДНИЙ РУХ УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАД»;

-        англійською мовою:  NGO «INTERNATIONAL MOVEMENT OF UKRAINIAN COMMUNITIES»

-        1.4.  Скорочене найменування Організації:

-        українською мовою: ГО « МРУГ»;

-        англійською мовою NGO «IMUC»

 

1.5. Діяльність Організації поширюється на територію України.     

 

1.6. Організація здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України,  Закону України “Про громадські об’єднання”, іншого чинного законодавства України та цього Статуту.      

 

1.7. З моменту державної реєстрації в установленому законодавством порядку Організація набуває статусу юридичної особи, наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.       

 

1.8. Організація має право відкривати рахунки в банках та здійснювати розпорядження грошовими коштами, розміщеними на них, мати власну символіку, печатку, штамп, бланки з зазначенням свого найменування, емблему, інші реквізити, має самостійний баланс, здійснює бухгалтерський облік, подає статистичну та іншу звітність у встановленому законодавством порядку.      

 

1.9. Організація не є підприємницьким товариством і не здійснює самостійну господарську діяльність.  Організація являється неприбутковою організацією.    

 

1.10. Організація володіє, користується і розпоряджається майном, яке є її власністю або передане на інших правових підставах.       

 

1.11. Місцезнаходження Організації: 02098, м. Київ, проспект Павла Тичини 4, к.23.

                                                                        

2.  МЕТА (ЦІЛІ), ПРАВА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ.

 

2.1. Метою (цілями) діяльності громадської Організації є: здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів її членів (учасників) в тому числі сприяння науковим дослідженням суспільного розвитку, аналізу соціальних процесів та суспільно-політичної ситуації, просвітницькій діяльності демократизації всіх сфер життя, , залучення громадян до участі в обговоренні та вирішенні суспільно важливих питань, зокрема в сфері медіа, медіа-права та суміжних напрямках.

2.2. Для здійснення своєї мети (цілей) Організація має право:

1) вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);

2) звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

3) одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

4) брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Організації та важливих питань державного і суспільного життя;

5) проводити мирні зібрання;

6) бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства;

7) засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації;

8) брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

9) брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;

10) приймати участь в проектах міжнародної технічної допомоги;

11) здійснювати інші права, не заборонені законом.

2.3. Організація зі статусом юридичної особи, створена ним юридична особа може бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону.

2.4. Для реалізації своєї мети (цілей) Організація у встановленому чинним законодавством України порядку займається такою діяльністю:

-        пропагує свої ідеї та цілі;

-        представляє і захищає свої законні інтереси та права та законні інтереси своїх членів (учасників) перед державними органами, а також перед іншими організаціями, підприємствами, установами;

-        акумулює внески членів Організації, пожертвування фізичних та юридичних осіб;

-        ідейно та організаційно підтримує своїх членів;

-        розповсюджує інформацію, засновує засоби масової інформації;

-        підтримує міжнародні контакти і зв'язки, включаючи виїзд за кордон, укладає відповідні угоди, приймає іноземних громадян, бере участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;

-        організовує і проводить конференції, семінари, лекції та інші заходи;

-        сприяє розробці проектів відповідних актів органів державної влади та місцевого самоврядування та сприяє реалізації державних програм;

-        здійснює видавництво книг, газет, журналів

-        поширює серед членів організації правову інформацію;

-        сприяє покращенню стану захисту прав і свобод громадян, рівня поінформованості громадськості щодо програм, тенденцій, проблем та перспектив суспільно-політичного розвитку;

-        сприяє захисту конституційних, соціальних,наукових, фінансових, особистих прав фізичних осіб;

-        сприяє вирішенню проблем в галузі культури, освіти тощо, готує пропозиції до органів державної влади та управління щодо розв'язання проблем, бере участь у процесі прийняття рішень органами влади та управління;

-        взаємодіє та обмінюється досвідом та знаннями  з іншими громадськими організаціями;

-         сприяє вдосконаленню законодавства України шляхом підготовки проектів нормативних актів, організації їх громадського обговорення та проведення політологічних і соціологічних досліджень;

-        сприяє проведенню політологічних та соціологічних досліджень;

-        збирає, обробляє та поширює інформацію щодо проблем суспільно-політичного розвитку;

-        сприяє вивченню та аналізу суспільної думки громадян;

-        розроблює  та реалізує окремі програми діяльності відповідно до основної мети Організації.

 

2.5. Міжнародні зв'язки.

 

2.5.1. Організація вступає у відносини з громадськими об'єднаннями, асоціаціями, спілками, юридичними та фізичними особами зарубіжних країн і діє в межах, установлених законодавством.

 

3.  ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА (УЧАСТІ) В ОРГАНІЗАЦІЇ, ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ ЇЇ ЧЛЕНІВ (УЧАСНИКІВ).

 

3.1. Членами (учасниками) Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років.  

3.2. Прийняття до членів (учасників) Організації здійснюється Головою

Організації на підставі поданої заяви за умови визнання цілей Організації та сприяння її діяльності. Заява розглядається в місячний термін з дня її отримання.       

 

3.3. Вихід членів (учасників) Організації з її складу здійснюється добровільно на підставі письмової заяви на ім’я Голови Організації. Член (учасник) Організації може бути виключений із складу Організації за рішенням Загальних зборів членів (учасників), в разі грубого порушення положень Статуту Організації.    

 

3.4. Члени (учасники) Організації в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом мають право:

 

 • ·        обирати і бути обраними до органів управління та контролю Організації, брати участь в їх роботі;
 • ·        брати участь в управлінні справами Організації, в тому числі шляхом обговорення, голосування  та прийняття рішень з питань її діяльності;
 • ·        пропонувати включення будь-яких питань до порядку денного Загальних зборів, що входять у коло статутних завдань Організації;
 • ·        приймати участь у всіх заходах, які проводить Організація;
 • ·        отримувати інформацію про діяльність Організації;
 • ·        користуватися, у визначеному виконавчим органом Організації порядку, символікою Організації;
 • ·        звертатися за отриманням інформаційної, консультаційної допомоги, яка відповідає меті діяльності і основним статутним завданням Організації, та за захистом своїх прав та законних інтересів у державних та громадських органах, а також перед іншими організаціями, підприємствами, установами; 
 • ·        відчужувати, дарувати майно, майнові права та нематеріальні блага, а також здійснювати інші не заборонені законом дії щодо належного їм майна на користь Організації;
 • добровільно вийти з Організації на підставі письмової заяви, поданої до Правління Організації;
 • ·        на вільну участь або неучасть в Організації, у тому числі в її утворенні, вступі або припиненні членства (участі) в ній;
 • ·        на вільний доступ до інформації про діяльність Організації, у тому числі про прийняті Організацією рішення та здійснені заходи, при цьому Організація зобов`язана забезпечувати такий доступ;
 • ·        інші права, передбачені законодавством та внутрішніми документами Організації.      

 

3.5. Члени (учасники) Організації не мають права на частку майна Організації та не відповідають за її зобов'язаннями. Доходи або майно (активи) Організації не підлягають розподілу між її членами (учасниками) і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена (учасника) Організації, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

3.6. Члени (учасники) Організації зобов’язані:

 

•  приймати участь у діяльності Організації, всебічно сприяти реалізації мети та статутних завдань Організації;

•  подавати допомогу в пропагуванні та досягнення цілей і завдань Організації;

•  поважати права та законні інтереси інших членів Організації;

•  берегти та примножувати власність Організації, нести відповідальність за її збереження;

•  виконувати рішення органів управління Організації;

•  виконувати вимоги внутрішніх положень Організацій;

•  дотримуватися Статуту Організації та діючого законодавства України;

•  сплачувати членські внески в порядку та розмірах, встановлених рішенням Загальних зборів членів (учасників) Організації;

•  не допускати дій, які завдають Організації матеріальну чи моральну шкоду.

 

 

4. ПОВНОВАЖЕННЯ КЕРІВНИКА, ВИЩОГО ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ, ІНШИХ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ (ДАЛІ – КЕРІВНІ ОРГАНИ) ОРГАНІЗАЦІЇ, ПОРЯДОК ЇХ ФОРМУВАННЯ ТА ЗМІНИ СКЛАДУ, ТЕРМІН ПОВНОВАЖЕНЬ.

     ПЕРІОДИЧНІСТЬ ЗАСІДАНЬ І ПРОЦЕДУРА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ КЕРІВНИМИ ОРГАНАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ, У ТОМУ ЧИСЛІ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ЗВ`ЯЗКУ.

 

 4.1. Вищим органом управління Організацією є Загальні збори членів (учасників) Організації (далі – Загальні збори), які скликаються виконавчим органом не менше одного разу на рік.

 

4.1.1. Члени (учасники) Організації,  що володіють не менш як десятьма відсотками голосів,  можуть вимагати скликання Загальних зборів. Якщо вимога  членів Організації  про  скликання  Загальних  зборів  не виконана, ці члени Організації мають право самі скликати Загальні збори.

     Позачергові Загальні збори також можуть бути скликані на вимогу Правління чи Ревізійної комісії.      

 

4.1.2. Про проведення Загальних зборів члени Організації повідомляються особисто або шляхом направлення рекомендованого листа із зазначенням дати, часу і місця проведення зборів та порядку денного.

 

4.1.3. Допускається прийняття рішення методом опитування(в тому числі із застосуванням електронно-цифрових засобів зв’язку). У цьому разі проект рішення або питання для голосування надсилається членам Організації, які повинні у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 днів з моменту одержання повідомлення від останнього учасника голосування (або з моменту спливу 10-денного строку для отримання відповіді) всі вони повинні бути проінформовані головою Загальних зборів про прийняте рішення.     

 

4.1.4. Голова Загальних зборів, організовує ведення протоколу. Книга протоколів, яка зберігається у Голови Організації, має бути у будь-який час надана члену Організації. На їх вимогу повинні видаватися засвідчені витяги з книги протоколів.       

 

4.1.5. До компетенції Загальних зборів належить:      

 

1) затвердження Статуту Організації, внесення до нього змін;      

 

2) виключення членів Організації з її складу, у випадку грубого порушення ними Статуту Організації;       

 

3) затвердження планів роботи і звітів про їх виконання;      

 

4) реалізація права власності Організації, затвердження кошторису витрат на фінансування діяльності Організації;      

 

5) обрання та відкликання Голови Організації, Правління та Ревізійної комісії;      

 

6) затвердження положень та інших внутрішніх документів Організації;       

 

7) затвердження штатного розпису, визначення умов оплати праці штатного апарату Організації та створених нею установ, організацій, укладення з їх керівниками трудових договорів (контрактів);       

 

8) прийняття рішень про реорганізацію та саморозпуск Організації, призначення ліквідаційної комісії;       

 

9) затвердження висновків Ревізійної комісії;      

     

10) вирішення будь-яких інших питань діяльності Організації.      

 

4.1.6. Загальні збори є правомочними, якщо в них бере участь не менше ніж половина її членів (учасників).    

 

4.1.7. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх.      

 

4.1.8. Рішення про внесення змін до Статуту, відчуження майна Організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків її майна, та про саморозпуск Організації приймаються більшістю  не  менш  як  у 3/4 голосів.      

 

4.2. Керівником Організації є Голова Організації.      

 

4.2.1. Голова Організації обираються Загальними зборами строком на три роки.   

 

4.2.2. До компетенції Голови Організації  належить:      

 

1) скликання та організація проведення Загальних зборів, визначення порядку реалізації їх рішень;       

 

2) затвердження символіки Організації;      

 

3) розгляд заяв осіб, які бажають вступити до складу членів Організації або добровільно вийти з її складу;      

 

4)   прийняття до складу Організації нових членів та виключення членів з Організації на підставі їх заяви про добровільний вихід з Організації;      

 

5) підготовка подання для розгляду Загальними зборами про виключення члена (учасника) Організації з її складу в разі грубого порушення положень Статуту Організації;      

 

6) підготовка щорічного звіту про діяльність Організації;

 

7) затверджувати штатний розклад, укладати трудові та цивільно-правові договори, звільняти працівників згідно з законодавством, видавати накази та інші обов'язкові для працівників громадського об’єднання акти і керувати їхньою діяльністю;

 

8) офіційно представляти громадське об'єднання без довіреності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, а також у відносинах з іншими особами в Україні та в інших державах;

 

9) укладати від імені громадського об'єднання договори та інші правочини з урахуванням обмежень, встановлених Статутом або рішеннями Конференції/З’їзду;

забезпечувати виконання рішень і доручень керівних органів управління громадського об'єднання;

 

10) відкривати і закривати рахунки громадського об’єднання в банках та інших фінансових установах, підписувати банківські та інші фінансові документи;

 

11) звітувати керівним органам управління про поточну діяльність Організації;

 

12) приймати рішення щодо інших поточних питань діяльності Організації та здійснювати інші адміністративні функції, спрямовані на реалізацію статутних завдань Організації.

 

4.2.3. Голова Організації вирішує всі питання діяльності Організації, крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів та Правління.      

 

4.2.4. Голова Організації  вправі без довіреності здійснювати будь-які дії від імені Організації (вчиняти правочини, представляти її інтереси перед третіми особами тощо), має право першого підпису. Всі інші особи діють (вчиняють правочини) від імені Організації лише в межах повноважень, що визначаються в довіреності, яка видається Директором відповідно до чинного законодавства України.

 

4.3.  Правління обирається Загальними зборами на 3 роки. Кількісний та персональний склад Правління визначається Загальними зборами. Правління є постійно діючим виконавчим органом Організації

 

4.3.1. До компетенції Правління належить: 

 • визначати конкретні завдання і форми діяльності громадського об'єднання згідно зі статутом та рішеннями Загальних зборів;
 • затверджувати і змінювати оперативні і фінансові плани, складати річні бюджети, баланси і звіти громадського об'єднання;
 • встановлювати порядок фінансування та інших форм реалізації статутних завдань;
 • приймати рішення про заснування і припинення підприємств, установ, організацій, а також про придбання і розпорядження нерухомим майном громадського об'єднання;
 • затверджувати зразки та описи бланків, штампів, печаток.
 • Встановлювати розмір та порядок сплати членських внесків
 • Вирішувати інші питання, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів

 

4.4. Функції контролю та нагляду в Організації здійснює Ревізійна комісія, персональний склад якої визначається Загальними Зборами.      

 

4.4.1. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами у складі трьох осіб строком на три роки. Якщо, після спливу зазначеного терміну, члени Ревізійної комісії не були переобрані, то вони здійснюють свої повноваження до моменту припинення їх повноважень.

 

4.4.2. Ревізійна комісія обирається лише у випадку, якщо в Організації більше ніж 10 членів (учасників). У разі, якщо членів організації менше ніж 10 функції Ревізійної комісії виконують Загальні Збори.     

 

4.4.3. При здійсненні контролю та нагляду за діяльністю Організації Ревізійна комісія перевіряє:       

 

1) достовірність даних, які містяться у річному звіті Директора;       

 

2) відповідність ведення обліку та звітності відповідним нормативно-правовим актам України;     

 

3) дотримання Головою Організації, Правлінням та іншими особами Організації, що перебувають у трудових відносинах з Організацією, наданих їм повноважень, зокрема щодо розпорядження майном Організації, укладання правочинів;       

 

4) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Організації;       

 

5) розміщення та зберігання грошових коштів і матеріальних цінностей;       

 

6) правильність нарахування та виплати заробітної плати працівникам.      

 

4.4.4. Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює планові та позапланові перевірки діяльності Голови Організації, Правління  та створених Організацією установ та  організацій.       

 

4.4.5. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізійна комісія складає висновки, які подає на затвердження Загальним зборам.      

 

4.4.6. Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи на своїх засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на рік, а також перед початком перевірок контролюючими органами та за їхніми результатами.       

 

4.4.7. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам.       

 

4.4.8. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів, у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Організації або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Організації.       

 

4.4.9. Інші питання діяльності Ревізійної комісії, не врегульовані цим Статутом, визначаються Положенням про Ревізійну комісію, яке затверджується Загальними зборами.       

 

5. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕД ЇЇ ЧЛЕНАМИ (УЧАСНИКАМИ). ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ.

5.1.  Голова Організації  щорічно звітує перед членами (учасниками) Організації на Загальних зборах щодо результатів своєї роботи та по всіх основних питаннях діяльності Організації, укладених угодах, досягнутих результатах, прийнятих ним рішень та по іншим питанням, що ставляться членами (учасниками) Організації на порядок денний.

5.2.  Ревізійна комісія щорічно звітує перед членами (учасниками) Організації на Загальних зборах щодо результатів своєї роботи, які викладаються в ревізійному висновку.

5.3. Щорічний звіт підлягає оприлюдненню протягом 30 днів з дня озвучування.

5.4. Усі керівні органи Організації мають у 30 денний терміни надавати відповіді письмово або електронною поштою на запити членів громадського об'єднання щодо діяльності керівних органів та реалізації статутних завдань.

5.5. Члени Організації мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого члена Організації , Голови Організації, Правління або Загальних зборів шляхом подання письмової скарги, а саме:

1) На дії, бездіяльність або рішення члена громадського об'єднання - первинна скарга подається до Голови Організації, який зобов'язаний отримати письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується, та протягом 20 (двадцяти) робочих днів розглянути скаргу із письмовими поясненнями та повідомити про результати її розгляду скаржника. В разі відхилення скарги - повторна скарга подається до Правління, яке зобов'язане розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов'язковим викликом члена громадського об'єднання, який скаржиться, а також члена громадського об'єднання, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням - повторна скарга подається до Загальних зборів Організації, які зобов'язані розглянути скаргу на засіданні, із обов'язковим викликом члена громадського об'єднання який скаржиться, а також члена громадського об'єднання дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;

2) На дії, бездіяльність або рішення Голови Організації  - первинна скарга подається до Правління, яке зобов'язане розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов'язковим викликом члена громадського об'єднання, який скаржиться, а також Голову Організації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням - повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена, який скаржиться, а також Голову Організації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;

3) На дії, бездіяльність або рішення члена Правління - первинна скарга подається до Голови Організації, який зобов'язаний розглянути скаргу протягом 20 робочих днів, із обов'язковим викликом члена громадського об'єднання, який скаржиться, а також члена Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Головою Організації - повторна скарга подається до Загальних зборів які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена, який скаржиться, а також члена Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.

4) на дії, бездіяльність або рішення Загальних зборів Організації - до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.

5.6. Скарга, яка потребує розгляду на позачергових Загальних зборах є підставою для скликання таких Загальних зборів протягом тридцяти днів з дня надходження такої скарги.

5.7.  У разі, якщо більше половини членів Організації вважають дії керівних органів Організації не ефективними або наявність бездіяльності, дане питання виноситься на порядок денний загальних зборів членів (учасників) Організації і ставиться на головування. У разі прийняття на загальних зборах рішення про визнання бездіяльності керівних Органів або їх неналежної роботи, члени (учасники) Організації створюють Тимчасовий комітет строком на 3 місяці у складі трьох осіб на чолі з головою Комітету та двох його членів і розглядаються всі скарги та зауваження членів (учасників). Якщо в результаті роботи Тимчасового комітету будуть з`ясовані правопорушення чи злочини з боку органів управління Тимчасовий Комітет звертається до відповідних контролюючих органів та до суду в рамках діючого законодавства України.

 

6. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ, ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ, КОНТРОЛЮ, ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.       

 

6.1 Організація для виконання своєї статутної мети (цілей) має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане Організації її членами (учасниками) або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.

6.2. Право власності Організації реалізовує його вищий орган управління в порядку, передбаченому законом та статутом. Окремі функції щодо управління майном за рішенням вищого органу управління Організації можуть бути покладені на створені ним відповідно до статуту керівні органи, юридичні особи, відокремлені підрозділи Організації або передані громадським спілкам, утвореним Організацією.

6.3. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Організації, несе Організація. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що передане Організації в користування, несе власник такого майна.       

 

6.4. Доходи (прибутки) Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

 

6.5. Кошти та інше майно Організації або їх частини використовуються відповідно до чинного законодавства та не можуть розподілятися серед засновників (учасників), членів Організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

 

6.5. Організація з метою виконання своїх статутних завдань і цілей може здійснювати необхідну діяльність шляхом створення установ і організації із статусом юридичної особи,  в порядку, встановленому законодавством.        

 

6.6. Джерелами надходження коштів та іншого майна Організації є:

 

1) кошти і майно, що надходять безоплатно, безповоротна фінансова допомога, добровільні пожертви членів Організації, інших осіб;

2) пасивні доходи;

3) дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів;

4) благодійна допомога, гуманітарна та технічна допомога;

5) доходи від основної діяльності Організації відповідно до Статуту та законодавства.      

 

6.7. Організація може володіти та користуватись майном інших юридичних та фізичних осіб на підставі відповідних договорів.      

 

6.8. Діяльність Організації здійснюється на принципах: законності, гласності і систематичного інформування урядових органів про роботу Організації, надання звітів і інформації засобам масової інформації та членам Організації.      

 

6.9. Перевірка окремих напрямків діяльності Організації здійснюються податковими та іншими уповноваженими державними органами згідно з чинним законодавством України.      

 

6.10. Контроль та нагляд за діяльністю Організації здійснює Ревізійна комісія систематично, але не рідше одного разу на рік.      

 

6.11. Організація періодично, але не рідше одного разу на рік, здійснює оприлюднення повних звітів про джерела залучення коштів (майна) для здійснення діяльності та про напрями їх використання, а також надає такі звіти будь-якому члену Організації, за запитом останнього.

 

6.12. Організація має право на фінансову підтримку за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів відповідно до закону. Громадські об'єднання, які отримують фінансову підтримку за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, зобов'язані подавати та оприлюднювати звіти про цільове використання цих коштів відповідно до закону.

6.13. Організація та створені нею юридичні особи зобов'язані вести бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність, бути зареєстрованими в органах державної податкової служби та сплачувати до бюджету обов'язкові платежі відповідно до закону. Надання громадським об'єднанням, створеним ними юридичним особам пільг, у тому числі з оподаткування, здійснюється на підставах та в порядку, визначених законом.

 

 

7.  ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ В ОРГАНІЗАЦІЇ.

 

7.1. Організація має право залучати до праці українських та іноземних спеціалістів, розробляє та затверджує штатний розпис, самостійно визначає форми, системи, розміри оплати праці згідно з чинним законодавством України.      

 

7.2. Трудовий колектив Організації становлять усі особи, які своєю працею беруть участь у його діяльності на підставі трудового договору.      

 

7.3. На громадян, які працюють в Організації за трудовим договором, поширюється законодавство про працю, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, оподаткування.      

 

7.4. З метою регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин і узгодження інтересів трудового колективу і Організації між уповноваженими представниками трудового колективу та Головою Організації укладається колективний договір.      

 

7.5. Праця окремих працівників може виконуватись як на засадах штатних одиниць, так і за сумісництвом.    

 

7.6. Оплата праці та преміювання працівників Організації здійснюється в межах фонду оплати праці, що фактично утворений.

 

8.  ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕННИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ.

8.1. Організація може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням загальних зборів членів (учасників) Організації.

8.2. Відокремлені підрозділи Організації не є юридичними особами.

8.3. Відомості про утворені відокремлені підрозділи Організації подаються до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Організації.

8.4. Діяльність відокремлений підрозділів визначається згідно Положення про відповідний відокремлений підрозділ, яке затверджується Загальними зборами.

8.5. Рішення про закриття відокремленого підрозділу приймається Загальними зборами членів.

8.6. Повідомлення про закриття відокремленого підрозділу Організація подає до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Організації за формою, затвердженою Міністерством юстиції України та відповідно до діючого законодавства України.

 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ.

 

9.1. Внесення змін до відомостей про Організацію, як юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, здійснюється у порядку, передбаченому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про громадські об`єднання».

9.2. Організація повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації, в якому знаходиться реєстраційна справа Організації (далі - реєстраційна справа) або повідомлення про Організації, про зміни до статуту Організації, зміни у складі керівних органів Організації, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти Організацію, зміну місцезнаходження Організації, тощо.

9.3. Зміни до статуту Організації, до складу керівних органів, місцезнаходження Організації підлягають затвердженню на загальних зборах членів (учасників) Організації більшістю  не  менш  як  у 3/4 голосів, після чого подаються на реєстрацію уповноваженому органу з питань реєстрації в порядку визначеному законодавством України.

 

10. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО САМОРОЗПУСКУ АБО РЕОРГАНІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, А ТАКОЖ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ЇЇ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА, ЩО ЗАЛИШИЛИСЯ ПІЛСЯ САМОРОЗПУСКУ.

 

10.1. Припинення діяльності Організації здійснюється:

1) за рішенням Організації, прийнятим загальними зборам членів (учасників) Організації, шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу;

2) за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Організації.

10.2. Припинення діяльності громадського об'єднання зі статусом юридичної особи має наслідком припинення цієї юридичної особи у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про громадські об`єднання».

10.3. Організація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).

10.4. Загальні збори членів (учасників) Організації, на який прийнято рішення про саморозпуск Організації, створюють ліквідаційну комісію або доручають керівному органу здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення Організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна Організації після його ліквідації відповідно до статуту.

10.5. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення Організації про саморозпуск розпочинається припинення Організації як юридичної особи та набуває повноважень ліквідаційна комісія.

10.6. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення Організації про саморозпуск таке рішення не може бути скасоване цим громадським об'єднанням.

10.7. Відмова у визнанні рішення про саморозпуск Організації має наслідком втрату чинності зазначеним рішенням.

10.8. Реорганізація Організації, яка має статус юридичної особи, здійснюється шляхом його приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення громадського об'єднання, яке приєднується, про припинення діяльності з приєднанням до іншого об'єднання та рішення громадського об'єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання.

10.9. Вступ Організації до складу громадської спілки не є реорганізацією Організації і не має наслідком припинення її діяльності.

10.10. Про прийняті рішення щодо реорганізації Організації шляхом приєднання реорганізоване громадське об'єднання повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації.

10.11. У разі припинення  Організації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворенню) її майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням Організація іншому (кільком іншим) громадському об'єднанню відповідного виду, або - зараховуються відповідно до закону до бюджету.

10.12. У разі реорганізації Організації її майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.